Zbirni centri in prekladalne postaje

Ker se močno povečuje ekološka ozaveščenost občanov, se zadnje čase po občinah pospešeno gradi tako imenovane »zbirne centre«. V te zbirne centre občani vozijo najrazličnejše odpadke iz gospodinjstev, jih tu sortirajo in odmetavajo v za to postavljene kontejnerje. Naše podjetje izdeluje in dobavlja celotno opremo za zbirne centre, to je kontejnerje najrazličnejših dimenzij in velikosti, skladno s popisi projektantov.

Izdelujemo tudi konstrukcije in celotne nadstreške, pod katere se postavijo kontejnerji. Na zbirnih centrih se največ uporabljajo 20 m3 abrol kontejnerji in kontejnerji po 5 in 7 m3.

Z graditvijo regijskih deponij in postavitvijo centrov za ravnanje z odpadki, se povečujejo potrebe po racionalizaciji prevozov. V oddaljenih krajih se bodo postavljale prekladalne postaje, kjer se bodo odpadki zbirali, komprimirali in vozili na deponije ali centre za ravnanje z odpadki. S pomočjo postaj se bodo s pomočjo stiskalnic in polnjenja abrol kontejnerjev odpadki pripravili za transport.

Prekladalna postaja deluje popolno avtomatsko in proces je računalniško voden: abrol kontejnerji, ki stojijo na posebnih vozičkih (3 do 8 kom), se pomikajo po tirnicah, nato se približajo avtomatski stiskalnici, v katero se vsujejo odpadki. Stiskalnica s pomočjo hidravličnih cilindrov kontejner pritrdi nase, nato ga potisni bat napolni s potisno silo cca. 500 kN in ko je poln, mu zapre zadnjo odprtino. Nato ga odklopi, potisne naprej po tirih, pripelje drugi kontejner v vrsti in postopek se ponovi. Polni abrol kontejnerji na vozičkih počakajo, da jih pobere vozilo za odvoz abrolov in odpelje na deponijo.

PRETOVORNA POSTAJA

Cilj pretovorne postaje je hitro, učinkovito praznenje in komprimiranje pripeljanih odpadkov. Odloženi odpadki potujejo skozi vsipni jašek v stacionarno stiskalnico, ki odpadke komprimira. Stisnjeni odpadki se zbirajo v zaprtih ABROL kontejnerjih.

1. Sistem tirnic
Vozički, na katerih so ABROL kontejnerji se premikajo po paru tirnic. Na koncu tirnice je odbijač, ki bi preprečil nalet vozičkov z ABROL kontejnerji, če bi nastala napaka na elektronskem sistemu krmiljenja. Pred mehansko zaporo, ki jo zagotavlja odbijač, premikanje vozičkov na koncu tirnice ustavi že elektronski senzor.

2. Sistem vozičkov
Vozički so med seboj pritrjeni z varjeno povezavo in tako tvorijo sistem vozičkov. Na prvem in zadnjem vozičku sta montirana elektromotorja, ki s seboj pomikata tudi vse ostale vozičke.

3. Kontejnerji
ABROL kontejnerji velikosti od 25 m3 do 30 m3. Zunanje mere so prilagojene vozilom, ki jih ima kupec na razpolago. Kontejnerji so izdelani iz standardnih profilov in v skladu z DIN normami.

4. Vsipni jašek
Vsipni jašek velikosti približno 17 m3 sprejme pripeljane odpadke iz komunalnega vozila in jih usmerja v stacionarno stiskalnico.

5. Stacionarna stiskalnica
Specialna stacionarna stiskalnica potiska z veliko silo odpadke skozi odprtino v ABROL kontejner. Na sprednji strani ima stiskalnica montiran hidravlični cilinder, ki ob signalu polnosti zapre drsna vrata na kontejnerju.

6. Krmiljenje
Krmilni sistem se nahaja na desni strani vsipnega jaška, ki avtomatsko krmili celoten sistem pretovorne postaje, in sicer: polnjenje kontejnerjev, ob signalu polnosti zapre hidravlični cilinder, pripenja in odpenja kontejner k stiskalnici, avtomatsko odpre spojne elemente, prestavlja vozičke po tirnicah levo ali desno, prevzame prazni kontejner, ga pripne in ponovno začne postopek polnjenja.

Prekladalne postaje
Prekladalne postaje